Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :
Klant : de particulier of bedrijf die een overeenkomst afsluit met de ondernemer.
Ondernemer : Geur en Kleur
Overeenkomst op afstand : de overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : Bloemen Geur en Kleur
Adres : Sint Niklaasstraat, 83 – B9170 Sint-Gillis-Waas.
T : +32 (0)3770 78 52
Email : info@bloemengeurenkleur.be
BTW nummer : BE 0788.109.756

Openingsuren
maandag 09:00 – 15:00
donderdag 09:00 – 17:00
vrijdag 09:00 – 18:00
zaterdag 09:00 – 17:00
zondag 09:00 – 12:30

Artikel 3 – Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Geur en Kleur en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Geur en Kleur gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Geur en Kleur niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding
door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Geur en Kleur onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Geur en Kleur passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Geur en Kleur daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Geur en Kleur kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Geur en Kleur op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – De Prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan Geur en Kleur producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,
worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Geur en Kleur zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Geur n Kleur zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Geur en Kleur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bijproducten (zoals o.a. chocolade, wijn of champagne, vaas, cellofaan, teddyberen, fruitmanden…) kunnen verschillen van de foto. Geur en Kleur zal een kwaliteitsproduct selecteren, waarbij het merk afhangt van de beschikbaarheid. Op het meeste beeldmateriaal worden bloemen in bloei getoond. Bloemen zijn een natuurproduct en zullen vers geleverd worden. Het is mogelijk dat bloemen in knop geleverd worden, om versheid te garanderen. Het feit dat het boeket in dit geval afwijkt van de foto is niet negatief, maar een garantie van versheid voor een zo lang mogelijke periode.

Artikel 8 – Betaling

Voor zover niet direct online betaald, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product. Geur en Kleur heeft het recht om bij bestellingen waarbij niet online betaald is een vooruitbetaling te bedingen.
De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde bloemen weigert, heeft Geur en Kleur desondanks het recht om de levering te factureren.

In geval van wanbetaling van de klant heeft Geur en Kleur behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Klachten

Geur en Kleur beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Geur en Kleur, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
Bij Geur en Kleur ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Geur en Kleur binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Geschillen

Op de overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 11 –  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Geur en Kleur heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden getoond op deze site zijn echter de meest recente.

Aanvullende informatie:

Je kan bij ons betalen met ecocheques logo icon ecocheques Geur en Kleur